All Arrow0004 พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา 

All Arrow0004 พระเมตตาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

All Arrow0004 อัครศาสนูปถัมภก

All Arrow0004 พระก่อเกื้อรักษามรดกไทย

All Arrow0004 พระมหากษัตริย์นักกีฬา

All Arrow0004 พระอัจฉริยภาพด้านภาษา

All Arrow0004 กษัตริย์-เกษตร

All Arrow0004 ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

All Arrow0004 พืชพรรณของแผ่นดิน

All Arrow0004 พระราชกรณียกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร

All Arrow0004 ปราชญ์ในศาสตร์แห่งธรรมชาติ

All Arrow0004 พัฒนาสายนที

All Arrow0004 พัฒนาทรัพยากรดิน

All Arrow0004 หลักใจของปวงชน

All Arrow0004 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาล

All Arrow0004 พระราชกรณียกิจด้านคมนาคม

All Arrow0004 พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน

All Arrow0004 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

All Arrow0004 พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ