Get Adobe Flash player

NewsAll "ครูไทย...ใช้สื่อปลอดลิขสิทธิ์  เรียนรู้ตลอดชีวิต  ผ่านกระทรวงวิทย์  สวทช. " NewsAll

          เชิญครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดสื่อต้นแบบเพื่อสร้างนักคิดนักสร้างสรรค์ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานนิทรรศการ “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลโล่เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

Download All Arrow0004  หนังสือเชิญครูแกนนำส่งผลงานเข้าแสดงนิทรรศการ
Download All Arrow0004  เกณฑ์การประเมิน
Download All Arrow0004  แบบเสนอผลงานนวัตกรรม
Download All Arrow0004  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "รวมพลังครูไทย สร้างเด็กรุ่นใหม่ ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง"
All Arrow0004 ประกาศผลการประกวด NewsAll
All Arrow0004 
แบบตอบรับ การรับรางวัลร่วมแสดงผลงานและอบรมสัมมนา
All Arrow0004 กำหนดนัดหมาย กำรรับรำงวัลโล่เกียรติคุณ
All Arrow0004 แบบแบบประเมินผลการอบรมสัมมนาปฏิรูปการศึกษาไทย “รวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่  ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง”
 

DSC 0568

DSC 0571

DSC 0573

 DSC 0574

Download