สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดให้มีการบรรยายและสาธิต เรื่อง “โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล : จุดเปลี่ยนการศึกษา ครูก้าวหน้า ศิษย์ก้าวไกล” ผู้บรรยาย : นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อานวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิเวกฯ สานักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

59 11 11 01  59 11 11 02

 59 11 11 03  59 11 11 04

59 11 11 05  59 11 11 06

59 11 11 08  59 11 11 09

59 11 11 12  59 11 11 13