ความเป็นมาของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย

          สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย  เป็นสมาคมครูมืออาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูได้ช่วยเหลือครูด้วยกัน  ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2545  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งลงวันที่  6  มิถุนายน  2545  เลขอนุญาตที่ ต.221/2545  และใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคมเลขที่  จ.4126/2545  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2545  การจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ  เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  และเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยดร.รุ่ง  แก้วแดง  เป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนการจัดตั้งในครั้งนั้น  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา  แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมนี้ได้เกิดภายหลังที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เริ่มโครงการครูแห่งชาติ  เมื่อปี  พ.ศ.  2541  โดยตั้งใจที่จะเลือกสรรค์ครูมืออาชีพมารวมกลุ่มกันเป็นแกนนำขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้  ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  โดยนางสาวภัทณิดา  พันธุมเสน  นักวิชาการศึกษา  8  กลุ่มครู / คณาจารย์  สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  ได้เป็นผู้ดำเนินการประสานองค์กรครูต่างๆ  ทั่วประเทศ  และเมื่อวันที่  4 – 5  พฤษภาคม  2545  ได้มีการประชุมตัวแทนองค์กรครูจากทั่วประเทศเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และจัดตั้งสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  ที่โรงแรมโชลทวิน  ทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร  มีองค์กรครูเข้าร่วมประชุม  จำนวน  55  องค์กร  และได้คัดเลือกตัวแทนจากองค์กรครูต่างๆ  เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย  จำนวน  19  คน  ดังนี้ 

          1.       นายศิลปชัย  บูรณพานิช                     นายกสมาคม

          2.       นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์                      อุปนายก

          3.       นายศุภโชค  แซ่ตั๋น                             อุปนายก

          4.       นายวิชาญ  ไทยแท้                             อุปนายก

          5.       นางบุญมา  วีระปรียากูร                       อุปนายก

          6.       นางสุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์                   อุปนายก

          7.       นางชูศรี  ภัยพิบัติ                                เหรัญญิก

          8.       นางผกา  โวหาร                                  ผู้ช่วยเหรัญญิก

          9.       นางอัมพา  บุ่ยศิริรักษ์                          ปฏิคม

          10.      นางจันจิรา  นิอามัน                             ผู้ช่วยปฏิคม

          11.      นางศิริพร  ผ่องใส                                นายทะเบียน

          12.      นางสมใจ  ปราบพล                             ผู้ช่วยนายทะเบียน

          13.      นายชานนท์  เศรษฐแสงศรี                  ประชาสัมพันธ์

          14.      นายวินัย  ภู่สง่า                                    กรรมการ

          15.      นายบุญรอด  บัวเจริญ                          กรรมการ

          16.      จ่าอากาศเอกทม  พิมพ์ทน                   กรรมการ

          17.      นายวิสุทธิ์  เวียงสมุทร                          กรรมการ

          18.      นายปัญญา  ทรงเสรีย์                           กรรมการและเลขานุการ

          19.      นางประภีร์  อังศุวร                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

         

          ปัจจุบันสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยมีสมาชิกจำนวน  4,000  คน  มีองค์กรครูทั่วประเทศเป็นเครือข่ายร่วมปฏิรูปการเรียนรู้มากกว่า  200  องค์กร  มีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ  50,000  คน  ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  เลขที่  99/20  ถนนสุโขทัย  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300

ScanScan2