สัญลักษณ์ของสมาคม

          สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย  มีอักษรย่อเป็นภาษาไทย  คือ  “สคท.”  เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The  Teaching  Profession  Development  Association  of  Thailand”  มีอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษ  คือ  “TPDAT”  มีสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัว  มีแสงสว่างแผ่รัศมีกระจายไปทั่วทุกแห่งหน  กลางดอกบัวมีอักษรย่อของสมาคมเป็นภาษาไทย  และเครื่องหมายของสมาคมจะมีชื่อเต็มของสมาคมอยู่ทางด้านขวามือของสัญลักษณ์สมาคม  ดังนี้

tpdat.com

ความหมาย

           1. ดอกบัว  หมายถึง  ครูหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

           2. ยอดดอกบัวที่เป็นสีเข้ม  หมายถึง  การรวมตัวรวมพลังกันของครูหรือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่เป็น “ผู้นำ”  หรือ  “แกนนำ”  ในการปฏิรูปการเรียนรู้

           3. แสงสว่าง  หมายถึง  พลังแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้

           4. รัศมี  หมายถึง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แผ่ขยายไปยังเครือข่ายครูทั่วประเทศ

           ความหมายโดยรวม  คือ  การรวมตัว  รวมพลังกันของครู  หรือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้  เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แผ่ขยายไปยังเครือข่ายครูทั่วประเทศ