จุดประสงค์  (Objective)

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (สคท.)  มีจุดประสงค์ในการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้

       1. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542

             2. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคม หรือชมรมพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทยและศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูในระดับโรงเรียน

             3. ส่งเสริมงานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนาธรรมในการจัดการเรียนการสอนของผู้ประกอบวิชาชีพครู

             4. ส่งเสริมงานวิจัย งานริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นของผู้ประกอบวิชาชีพครู

         5. ส่งเสริมประสานงานการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

              6. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู แก่รัฐบาล องค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา

              7. ดำเนินกิจกรรมของสมาคมโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง