ภารกิจ (Mission)

          1. จัดระบบการบริหารและจัดการภายในสมาคมให้มีศักยภาพในการพัฒนาครูไทยให้เป็นครูมืออาชีพ

          2. จัดทำทะเบียนครูผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

          3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม ชมรมพัฒนาวิชาชีพครู และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูในระดับโรงเรียน  ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

         4. ดำเนินการให้ครูทั้งในประเทศ และครูนานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  วิธีการ นวัตกรรม และเทคนิคการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   5. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานครูผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาวิชาชีพครูแก่รัฐบาลไทยและองค์กรทางการศึกษาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

          6. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลงานครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน