เป้าหมาย  (Goals)

1. จัดระบบการบริหารและจัดการภายในสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพในการพัฒนาครูไทยให้เป็นครูมืออาชีพ 

2. ดำเนินการให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  วิธีการ นวัตกรรม และเทคนิคการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ

4. เผยแพร่ผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย และผลงานดีเด่นของครูผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาวิชาชีพครูแก่รัฐบาลไทยและองค์กรทางการศึกษาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง