วิสัยทัศน์  (Vision)

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรครูระดับชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542