3d slider slice box

หลักสูตรพัฒนาครู ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย

ลำดับที่

รหัสหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตร

จำนวน/ชม

1

614182001

เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์

19

2

621161073

การพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์แบบ STEM

13.3

3

623011077

พัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

12.3

4

623031041

พัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย 3R8C

14

5

623141007

ฝึกทักษะสุดยอดดนตรีพื้นเมือง ที่ดังกระเดื่องทั่วฟ้าเมืองไทย

13

6

623151028

ทักษะการเรียนรู้ในเครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

14

7

623181055

ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์บูรณาการ สืบสานและสร้างสรรค์

13

8

623181207

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

14

9

628131002

ฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

12

10

629021024

การสร้างและการใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

12

11

629021025

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน

13

12

629041011

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง เกม และสื่อ (ทำมือ) ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา

13

13

629151019

ทักษะการเรียนรู้ในเครื่องแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับประถมศึกษา

14

14

629181206

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการด้วย 3R8C

13

15

629181207

Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

12.3

16

629181241

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับประถมศึกษา

14- การอบรมสัมมนาและนิทรรศการ "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ " ของสมาคมพัฒนาวิขาชีพครูแห่งประเทศไทย  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 ต.ค. 59 พิธีเปิดงานโดย รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และการแสดงนาฏศิลป์
-พิธีประกาศผล และมอบรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
-การนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" และ สวทช.ถ่ายทำเป็นบทเรียนสื่อออนไลน์
-การอภิปรายเรื่อง "สมัชชาการศึกษา จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย หลังเลือกตั้งปี 60 "

วันที่ 28 สิงหาคม 2559

- การนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ( ต่อ )
- การนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรม "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย
     @ ได้แก่ โครงงานเด็กปฐมวัย "โครงงานเรื่องเล็ก เด็กก็ทำได้ "
     @ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ช่วยครูสร้างแฟนพันธุแท้
หมายเหตุ
     กลุ่มเป้าหมาย 1. ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ของ สคท.แสดงผลงาน ไม่น้อยกว่า 50 คน
                            2. ครูทั่วไป ใน กทม.และปริมณฑล สมัครมาอบรมสัมมนาและวอล์คอินน์ ประมาณ 200 คน
     สรุปเป็นสื่อโฆษณาข่าว ที่สั้นกระชับ เน้นการจูงใจให้วงการศึกษาสนใจงานของ สคท. และสมัครเข้าอบรมสัมมนาและวอล์คอินน์ (ค่าลงทะเบียนประมาณคนละ 700 บาท ได้รับเกียรติบัตรสือต้นแบบ 2 เล่ม และกระเป๋าผ้า )