3d slider slice box

Get Adobe Flash player

         เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

736287 01

         

     1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

   2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม   

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สํานักนายกรัฐมนตรี

CupbyTDUIAEYiix 712x1024

- การอบรมสัมมนาและนิทรรศการ "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ " ของสมาคมพัฒนาวิขาชีพครูแห่งประเทศไทย  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 ต.ค. 59 พิธีเปิดงานโดย รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และการแสดงนาฏศิลป์
-พิธีประกาศผล และมอบรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
-การนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" และ สวทช.ถ่ายทำเป็นบทเรียนสื่อออนไลน์
-การอภิปรายเรื่อง "สมัชชาการศึกษา จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย หลังเลือกตั้งปี 60 "

วันที่ 28 สิงหาคม 2559

- การนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ( ต่อ )
- การนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรม "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ" ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย
     @ ได้แก่ โครงงานเด็กปฐมวัย "โครงงานเรื่องเล็ก เด็กก็ทำได้ "
     @ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ช่วยครูสร้างแฟนพันธุแท้
หมายเหตุ
     กลุ่มเป้าหมาย 1. ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ของ สคท.แสดงผลงาน ไม่น้อยกว่า 50 คน
                            2. ครูทั่วไป ใน กทม.และปริมณฑล สมัครมาอบรมสัมมนาและวอล์คอินน์ ประมาณ 200 คน
     สรุปเป็นสื่อโฆษณาข่าว ที่สั้นกระชับ เน้นการจูงใจให้วงการศึกษาสนใจงานของ สคท. และสมัครเข้าอบรมสัมมนาและวอล์คอินน์ (ค่าลงทะเบียนประมาณคนละ 700 บาท ได้รับเกียรติบัตรสือต้นแบบ 2 เล่ม และกระเป๋าผ้า )